فتادم از پا ز ناتوانى...


اینکه چرا بارون رو دوست ندارم، نمیدونم...

صداش اذیتم میکنه.. اگه خواب باشم،بیدارم میکنه هرچقدر هم که آروم بباره، مثل امروز صبح.

نه به خاطر اینکه از خواب بیدارم کرد دوسش ندارم ها، نه.

ولى کاشکى فردا که بیدار شدم دیگه نباشه.


*عنوان: کاروان/رهى معیرى

نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان