٦١٣٥


وقتى گفتم، "سکوت علامت رضاست،نه؟"

باید داد میزدى میگفتى "نه"

کاشکى سکوت نمیکردى، کاشکى...


نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان